Cán bộ QLTS muốn chuyển số hao mòn trên phần mềm QLTS sang hạch toán kế toán chính xác

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R111 >

Cán bộ QLTS muốn chuyển số hao mòn trên phần mềm QLTS sang hạch toán kế toán chính xác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp những đơn vị vừa tính hao mòn vừa trích khấu hao có thể chuyển số hao mòn trên phần mềm QLTS sang hạch toán kế toán chính xác trên phần mềm Mimosa 2019

2. Hướng dẫn chi tiết

- Trước phiên bản R111, khi thực hiện chuyển số hao mòn từ phần mềm QLTS sang phần mềm Mimosa 2019 thì chương trình đang lấy cột thông tin Hao mòn/khấu hao lũy kế sang cột Hao mòn năm của phần mềm Mimosa 2019. Việc này khiến cho số liệu trên phần mềm Mimosa 2019 bị sai lệch

- Từ phiên bản R111, đối với những đơn vị vừa tính hao mòn vừa trích khấu hao khi thực hiện chuyển số hao mòn từ phần mềm QLTS sang phần mềm Mimosa 2019 thì chương trình đã lấy đúng thông tin cột Hao mòn năm từ QLTS sang cột Hao mòn năm trên phần mềm Mimosa 2019.

Thay đổi cụ thể như sau:

Trên phần mềm QLTS, thực hiện tính hao mòn cho tài sản tại đơn vị vừa tính hao mòn, vừa trích khấu hao

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ

Tích chọn tai phần Tính khấu hao, nhấn Cất.

QLTS_R111_05

Vào menu Tính hao mòn, nhấn Thêm và thực hiện thêm chứng từ tính hao mòn năm. Nhấn Cất.

QLTS_R111_11

Thực hiện kết nối phần mềm QLTS và Mimosa 2019, tại Mimosa 2019 lập chứng từ tính hao mòn từ QLTS.VN

R111_So_hao_mon