Cập nhật chức năng trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia khi cập nhật Thông tư 45

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R105 >

Cập nhật chức năng trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia khi cập nhật Thông tư 45

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS có thể cập nhật chức năng trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia khi đã cập nhật loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC.

2. Hướng dẫn chi tiết

Để các đơn vị có thể thực hiện Trao đổi thông tin với CSDL Quốc gia về về tài sản nhà nước thì đối với các tài sản có ngày ghi tăng từ 01/01/2018 trở đi khi thực hiện xuất ra file .xml để nộp lên Cục công sản thì phần mềm sẽ tự động chuyển đổi loại tài sản từ Thông tư 45/2018/TT-BTC sang loại tài sản của Thông tư 162/2014/TT-BTC.

Anh/chị vào menu Tài sản\Trao đổi thông tin với CSDL quốc gia về TSNN

Khai báo các thông tin về Chọn dữ liệu xuất khẩu ra file xml và thực hiện nộp lên Cục công sản. Lúc này dữ liệu tài sản trong file .xml xuất ra là loại tài sản theo Thông tư 162/2014/TT-BTC.