Phiên bản R105

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R105

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R105

Nghiệp vụ thay đổi

Cập nhật chức năng trao đổi thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia khi cập nhật Thông tư 45

Tiện ích

Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLTS (giai đoạn 2)

Với các tài sản kê khai nhập thiếu thông tin, cán bộ QLTS  muốn được hướng dẫn rõ ràng để cập nhật đầy đủ đảm bảo kê khai vào phần mềm của Cục công sản đầy đủ