Quản lý thông tin tài sản tại các đơn vị cấp trên

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Quản lý thông tin tài sản tại các đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tại các đơn vị cấp trên, cần tiến hành theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của các đơn vị cấp dưới.

Sau đó đơn vị cần tổng hợp các thông tin trên báo cáo của đơn vị cấp dưới và gửi lên đơn vị cấp trên