Nhận và phản hồi báo cáo của đơn vị cấp dưới

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý thông tin tài sản tại các đơn vị cấp trên >

Nhận và phản hồi báo cáo của đơn vị cấp dưới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép NSD theo dõi (xem, phê duyệt/từ chối) thông tin về các lần gửi báo cáo/báo cáo chi tiết của đơn vị cấp dưới gửi lên, đồng thời giúp đơn vị phản hồi cho từng báo cáo chi tiết hay cho từng lần gửi báo cáo của đơn vị cấp dưới

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)