Tổng hợp và gửi báo cáo cho Cơ quan tài chính

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý thông tin tài sản tại các đơn vị cấp trên >

Tổng hợp và gửi báo cáo cho Cơ quan tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tổng hợp báo cáo từ các báo cáo của đơn vị cấp dưới gửi lên sau đó tiếp tục gửi lên cho đơn vị cấp trên. Đồng thời có thể đóng gói, lưu trữ lại các báo cáo của đơn vị cấp dưới gửi lên trên máy tính cá nhân của đơn vị.

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)