Gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đơn vị có thể thực hiện gửi các báo cáo cho đơn vị cấp trên theo từng kỳ báo cáo một cách nhanh chóng, đồng thời có thể nhận được ngay thông tin phản hồi của đơn vị cấp trên trên từng báo cáo chi tiết của từng lần gửi báo cáo.

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)