Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp >

Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tại các đơn vị sự nghiệp sử dụng tài sản, nếu phân loại các đơn vị theo đối tượng quản lý tài sản, có 2 loại đơn vị:

- Loại 1: Đơn vị sự nghiệp có cán bộ quản lý tài sản riêng với kế toán của đơn vị (VD: Một số đơn vị ngành Y tế, ...)

- Loại 2: Đơn vị sự nghiệp có cán bộ kế toán kiêm quản lý tài sản của đơn vị, thường gọi là Kế toán kiêm nhiệm (VD: Một số đơn vị ngành Y tế, Ngành Giáo dục, ...)

Thông thường tại các đơn vị sự nghiệp sử dụng và quản lý tài sản Nhà nước thường có các phát sinh:

Lập kế hoạch mua sắm tài sản

Đề nghị trang cấp tài sản

Khai báo và Ghi tăng tài sản

Điều chuyển bộ phận sử dụng

Đánh giá lại tài sản

Tính hao mòn tài sản

Bảo dưỡng tài sản

Khai thác tài sản

Sử dụng tài sản

Thay đổi thông tin tài sản

Ghi giảm và xử lý tài sản

Kiểm kê tài sản

Xem và gửi báo cáo cho đơn vị cấp trên