Ghi giảm và xử lý tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Ghi giảm và xử lý tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đề nghị xử lý tài sản

Khi đơn vị không có nhu cầu quản lý, sử dụng tài sản, cán bộ QLTS sẽ tiến hành lập giấy đề nghị xử lý tài sản với phương thức, thời gian dự kiến xử lý

Ví dụ

Ngày 15/12/2012, phòng kế toán đề nghị xử lý bộ bàn làm việc bằng hình thức thanh lý

Ngày đề nghị xử lý: 30/12/2012

Ghi giảm tài sản

Khi tài sản được xử lý theo đề nghị xử lý đã lập, cán bộ QLTS sẽ tiến hành khai báo giảm tài sản sử dụng tại đơn vị

Ví dụ

Ngày 30/12/2012, thanh lý bàn làm việc thu được 150.000 đồng, số tiền thu được giữ lại quỹ đơn vị

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)