Đánh giá lại tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Đánh giá lại tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sau khi có quyết định của Nhà nước và đơn vị thực hiện đánh giá lại tài sản, tài sản có thể thay đổi các thông tin về nguyên giá, số năm sử dụng, …

Cán bộ quản lý tài sản tại đơn vị cần ghi nhận lại các thông tin của tài sản sau đánh giá.

Ví dụ:

- Ngày 31/12/2012, đánh giá lại xe ô tô Toyota 12 chỗ

- Hội đồng đánh giá quyết định thay đổi thời gian sử dụng còn lại của ô tô từ 4 năm xuống còn 3 năm

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)