Tính hao mòn tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Tính hao mòn tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tài sản sử dụng tại đơn vị, cần được tính hao mòn hoặc trích khấu hao theo từng kỳ

Với các tài sản sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, cần thực hiện tính hao mòn vào thời điểm cuối năm

Với các tài sản sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ cần được trích khấu hao vào cuối tháng, quý hoặc năm.

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)