Điều chuyển nội bộ tài sản trong đơn vị

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Điều chuyển nội bộ tài sản trong đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trong quá trình hoạt động, tài sản đang sử dụng ở bộ phận này có thể chuyển sang bộ phận khác sử dụng trong cùng đơn vị theo nhu cầu sử dụng tài sản của các bộ phận

Ví dụ:

Ngày 20/12/2012, thực hiện điều chuyển 1 bộ MVT HP từ phòng Kế toán sang phòng Hành chính

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)