Thay đổi thông tin tài sản trong quá trình sử dụng

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Thay đổi thông tin tài sản trong quá trình sử dụng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Với các tài sản là Nhà, Đất, Ô tô và các tài sản khác có giá trị trên 500 triệu - là những tài sản thuộc diện phải kê khai với Cơ quan Nhà nước, trong quá trình sử dụng có thể thay đổi một số thông tin. Ví dụ: đối với Đất, thay đổi thông tin Tên tài sản, Địa chỉ khuôn viên đất, Tổng diện tích, Giá trị, Hiện trạng sử dụng,...

Khi có thông tin liên quan đến tài sản thay đổi, cán bộ quản lý tài sản cần ghi nhận lại các thay đổi đó và lập các báo cáo kê khai thay đổi thông tin tương ứng.

Ví dụ:

Ngày 16/10/2012 chuyển mục đích sử dụng xe ô tô Mazda từ phục vụ cho Giám đốc Sở, nay phục vụ chung cho toàn Sở

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)