Theo dõi tài sản mới đưa vào sử dụng tại đơn vị

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Theo dõi tài sản mới đưa vào sử dụng tại đơn vị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khai báo thông tin ban đầu của tài sản

Tài sản khi bắt đầu đưa vào sử dụng, NSD sẽ khai báo thông tin ban đầu của tài sản. Các thông tin ban đầu này sẽ được sử dụng xuyên suốt trong quá trình sử dụng và quản lý tài sản

Ví dụ:

Ngày 16/10/2012, mua 1 bộ MVT HP, sử dụng tại phòng kế toán.

Nguyên giá: 15.000.000 đồng

Bằng nguồn NS huyện.

Năm sản xuất: 2012

Nước sx: Việt Nam

Bắt đầu sử dụng và tính hao mòn: 01/01/2013

Ghi tăng tài sản

Tài sản khi đưa vào sử dụng, NSD sẽ tiến hành ghi tăng tài sản.

NSD có thể ghi tăng cho 1 hoặc nhiều tài sản cùng 1 lúc

Xem phim hướng dẫn Khai báo và Ghi tăng tài sản sử dụng:

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)