Đề nghị trang cấp tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Đề nghị trang cấp tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trong năm, khi đơn vị phát sinh nhu cầu sử dụng tài sản, cán bộ quản lý tài sản hoặc kế toán kiêm nhiệm lập đề nghị trang cấp tài sản

Ví dụ:

Ngày 20/05/2012, phòng hành chính đề nghị cấp 10 chiếc ghế tựa Xuân Hòa

Phương thức: Mua sắm

Dự toán: 2.000.000 đồng

Dự toán được duyệt: 2.000.000 đồng

Xem phim hướng dẫn lập Đề nghị trang cấp tài sản

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)