Lập kế hoạch mua sắm tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Lập kế hoạch mua sắm tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tại đơn vị sự nghiệp đầu năm, kế toán thường lập kế hoạch mua sắm tài sản mà đơn vị có nhu cầu sử dụng trong năm và gửi cho đơn vị cấp trên phê duyệt cùng với dự toán của đơn vị.

Kế hoạch mua sắm chỉ rõ tên tài sản, đặc điểm của tài sản, ... mà đơn vị mong muốn sử dụng.

Ví dụ:

Ngày 02/01/2012, lập kế hoạch mua sắm tài sản năm 2012:

Dự kiến mua 1 xe Toyota Corolla, 4 chỗ, màu đen bằng nguồn NS TW

Chi phí dự kiến: 450.000.000 đồng

Ngày dự kiến sử dụng: 01/05/2012

Hình thức: Mua sắm trực tiếp

Xem phim hướng dẫn lập kế hoạch mua sắm

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)