Kiểm kê tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Kiểm kê tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Thông thường tại đơn vị thường kiểm kê tài sản vào:

-Thời điểm cuối năm

-Hoặc khi có quyết định của Nhà nước về việc tổng kiểm kê tài sản

Sau khi thực hiện kiểm kê tài sản, cán bộ kiểm kê cần lập biên bản kiểm kê và báo cáo kiểm kê

Ví dụ:

Ngày 31/12/2012, thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản gồm:

- Trần Văn Cảnh - GĐ Sở - Lãnh đạo Sở - T.BKK

- Vũ Thanh Loan - TP HC - P.Hành chính - TV BKK

- Nguyễn Thu Hà - Cán bộ QLTS - BP QLTS - TV BKK

Sau khi kiểm kê phát hiện thấy:

- Phòng Hành chính, số lượng bàn làm việc: có 6 máy, còn trên sổ kế toán ghi nhận có 8 máy

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)