Sử dụng tài sản

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị >

Sử dụng tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đến thời điểm cuối tháng, quý hoặc năm, cán bộ QLTS sẽ tiến hành khai báo tình hình sử dụng tài sản trong kỳ vừa qua.

Ví dụ:

Quý II/2012:

Xe ô tô Toyota di chuyển: 7.500 km.

Tổng số NVL sử dụng: 250 lít xăng

Xem phim hướng dẫn chi tiết

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)