Cán bộ QLTS muốn in tem TSCĐ/CCDC có kích thước nhỏ hơn để dễ dán vào các thiết bị nhỏ

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R93 >

Cán bộ QLTS muốn in tem TSCĐ/CCDC có kích thước nhỏ hơn để dễ dán vào các thiết bị nhỏ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Mục đích

 

Cán bộ QLTS muốn in tem TSCĐ/CCDC có kích thước nhỏ hơn để dễ dán vào các thiết bị nhỏ.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Trên màn hình danh sách tài sản, chọn các tài sản muốn in tem, nhấn Báo cáo\Tem TSCĐ

 

DanhsachTSintem

 

Trên giao diện Tham số báo cáo, thiết lập chiều cao, chiều rộng và kích thước font chữ, nhấn Đồng ý

 

ThamsotemTSCD

 

Tem TSCĐ in theo các giá trị đã thiết lập

 

DanhsachTemTSCD

 

Thực hiện tương tự khi in Tem CCDC