Cán bộ QLTS muốn công khai tất cả các tài sản cho thuê của đơn vị tại Biểu số 05 - Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R93 >

Cán bộ QLTS muốn công khai tất cả các tài sản cho thuê của đơn vị tại Biểu số 05 - Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Tại Biểu số 05-Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước, cán bộ QLTS muốn công khai tất cả các tài sản cho thuê không phân biệt nguyên giá của tài sản trên 500 triệu hay dưới 500 triệu.

2. Hướng dẫn chi tiết

Trong năm làm việc thực hiện lập chứng từ khai thác tài sản cho một số tài sản tại đơn vị

 

Vào menu Tài sản\Khác\Khai thác tài sản

 

Nhấn Thêm

 

KhaithacTS

 

Thêm tài sản vào chứng từ

 

Nhấn Cất

 

ThemTSkhaithac

 

Vào menu Báo cáo\Báo cáo\Báo cáo công khai

 

Nhấn đúp vào báo cáo Biểu số 05-Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước

 

Thiết lập tham số báo cáo, nhấn Đồng ý

 

BaocaoCKchothueTS1

 

Trên báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ các tài sản đã được cho thuê theo kỳ báo cáo, không phân biệt nguyên giá tài sản trên 500 triệu hay dưới 500 triệu.

 

BaocaoCKTS