Phiên bản R93

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R93

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề phát triển trong phiên bản R93

Nghiệp vụ mới

1. Cán bộ QLTS cơ quan chủ quản muốn biết số lượng những tài sản đất của đơn vị con chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu để có kế hoạch cấp cho đầy đủ

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cán bộ QLTS muốn quản lý tài sản cố định đặc thù và vô hình theo đúng Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang

2. Cán bộ QLTS muốn công khai tất cả các tài sản cho thuê của đơn vị tại Biểu số 05 - Công khai việc cho thuê tài sản nhà nước

Tiện ích

1. Cán bộ QLTS muốn in tem TSCĐ/CCDC có kích thước nhỏ hơn để dễ dán vào các thiết bị nhỏ

2. Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách đặt tên báo cáo trên chương trình cho thống nhất

3. Cán bộ QLTS muốn điều chuyển nhanh nhiều tài sản từ phòng ban này sang phòng ban khác để giảm thời gian làm việc