Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách đặt tên báo cáo trên chương trình cho thống nhất

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R93 >

Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách đặt tên báo cáo trên chương trình cho thống nhất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Cán bộ QLTS muốn thay đổi cách đặt tên báo cáo theo mẫu TT/QĐ trên chương trình cho thống nhất

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Trước đây danh sách báo cáo hiển thị chưa thống nhất, có báo cáo hiển thị thông tin mẫu số, trong khi một số báo cáo khác lại không hiển thị. Từ phiên bản R93, màn hình danh sách báo cáo tại đơn vị và gửi nhận báo cáo, thực hiện đổi tên các báo cáo theo mẫu TT/QĐ có cả thông tin Mẫu số cho thống nhất.

Báo cáo công khai

 

BaocaoCongkhai

 

Báo cáo theo chế độ kế toán

 

Baocaochedoketoan

 

Báo cáo quản trị

 

BaocaoQuantri