Cán bộ QLTS muốn quản lý tài sản cố định đặc thù và vô hình theo đúng Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R93 >

Cán bộ QLTS muốn quản lý tài sản cố định đặc thù và vô hình theo đúng Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

 

Đáp ứng nhu cầu của các đơn vị QLTS, đơn vị tổng hợp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang mong muốn theo dõi và quản lý các tài sản thuộc loại TSCĐ đặc thù và TSCĐ vô hình theo danh mục loại tài sản riêng, được quy định chi tiết trong Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

 

Để các đơn vị HCSN trên địa bàn tỉnh Hà Giang thuận lợi hơn khi tiến hành chuyển đổi từ Thông tư 162/2014-BTC sang Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND, phần mềm đã thực hiện chuyển đổi tự động đối với các tài sản thuộc loại TSCĐ đặc thù và TSCĐ vô hình khai báo trong năm 2017. Để cập nhật tiếp các tài sản vô hình khai báo trước năm 2017, tài sản hữu hình thuộc loại Máy móc, thiết bị ... sang loại tài sản đặc thù theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND, cán bộ QLTS xem hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY