Cán bộ QLTS muốn các "Báo cáo kê khai thay đổi thông tin" hiển thị đầy đủ lý do thay đổi để nộp báo cáo lên cơ quan chủ quản

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R85 >

Cán bộ QLTS muốn các "Báo cáo kê khai thay đổi thông tin" hiển thị đầy đủ lý do thay đổi để nộp báo cáo lên cơ quan chủ quản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Cán bộ QLTS muốn các báo cáo 04b-ĐK_TSNN, 04c-ĐK_TSNN, 04d-ĐK_TSNN - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin tài sản nhà nước hiển thị đầy đủ lý do thay đổi thông tin hoặc đánh giá lại để nộp báo cáo lên cơ quan chủ quản.

 

2. Hướng dẫn chi tiết

* Tài sản Nhà nước có phát sinh chứng từ Đánh giá lại

Trên màn hình danh sách tài sản, nhấn vào chức năng Đánh giá lại

Nhấn Thêm, thực hiện đánh giá lại cho 1 tài sản thuộc loại Đất (hoặc Nhà)

Nhập Nội dung

Nhấn Cất và Đóng

them chung tu danh gia lai dat

Trên màn hình danh sách chứng từ đánh giá lại, nhấn Báo cáo

Chọn in báo cáo 04b-ĐK_TSNN - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Trên tham số báo cáo, thiết lập Kỳ báo cáo

Nhấn Đồng ý

in bc 04b dk

 

Phần Nội dung trên chứng từ đánh giá lại sẽ được hiển thị tại cột Lý do thay đổi trên báo cáo tại dòng thông tin có thay đổi

bc 04b dk tsnn

 

 

* Tài sản Nhà nước có phát sinh chứng từ Thay đổi thông tin

Trên màn hình danh sách tài sản, nhấn vào chức năng Thay đổi thông tin

Nhấn Thêm, thực hiện thay đổi các thông tin đã kê khai cho 1 tài sản thuộc loại Đất (hoặc Nhà)

Nhập Lý do thay đổi

Nhấn Cất và Đóng

them thay doi tt

 

Chọn in báo cáo 04b-ĐK_TSNN - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Trên tham số báo cáo, thiết lập Kỳ báo cáo

Nhấn Đồng ý

in bc 04b dk lan 2

Phần Lý do thay đổi trên chứng từ thay đổi thông tin sẽ được hiển thị tại cột Lý do thay đổi trên báo cáo tại dòng thông tin có thay đổi

in bao cao 04b tdtt

 

 

* Lưu ý: Đối với báo cáo 04c-ĐK _TSNN - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô và báo cáo 04d-ĐK_TSNN - Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên, cách hiển thị cột Lý do thay đổi trên báo cáo tương tự khi thực hiện đánh giá lại hoặc thay đổi thông tin cho tài sản là xe ô tô và tài sản có nguyên giá trên 500 triệu đồng.