Cán bộ QLTS mong muốn bổ sung thông tin Năm ghi tăng khi chọn tài sản ghi giảm để tránh chọn nhầm tài sản cùng tên, cùng nguyên giá

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R63 >

Cán bộ QLTS mong muốn bổ sung thông tin Năm ghi tăng khi chọn tài sản ghi giảm để tránh chọn nhầm tài sản cùng tên, cùng nguyên giá

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên chức năng Ghi giảm tài sản, phần mềm đã bổ sung thêm thông tin Năm ghi tăng để người dùng có thể phân biệt được các tài sản, tránh chọn nhầm tài sản trong trường hợp đơn vị có nhiều tài sản trùng tên, trùng nguyên giá, bộ phận sử dụng.

 

Hướng dẫn chi tiết

 

Đăng nhập vào chương trình QLTS.VN. Vào màn hình chức năng Ghi giảm, nhấn Thêm

Trên giao diện Thêm ghi giảm tài sản, nhấn vào chức năng Chọn tài sản

 

bs nam ghi tang

 

Các tài sản đã được bổ sung thêm cột Năm ghi tăng trên bảng Chọn tài sản ghi giảm, đồng thời sắp xếp theo thứ tự tăng dần của năm ghi tăng.

Chọn tài sản mong muốn hoặc lọc theo năm ghi tăng để chọn được tài sản mong muốn. Nhấn Đồng ý để đưa tài sản xuống màn hình chức năng Ghi giảm tài sản.