Phiên bản R63

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R63

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R63

 

1.Nghiệp vụ mới

1.Cán bộ QLTS mong muốn điều chuyển được tài sản trong nhóm tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

2.Cán bộ QLTS mong muốn ghi giảm được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

3.Cán bộ QLTS mong muốn ghi tăng được tài sản được khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS.

4.Cán bộ QLTS mong muốn in báo cáo Hiển thị chi tiết tài sản theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

5.Cán bộ QLTS mong muốn khai báo được nhanh 1 số lượng lớn tài sản theo cùng lô mua về sử dụng để sử dụng thuận tiện hơn

6.Cán bộ QLTS mong muốn kiểm kê được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

7.Cán bộ QLTS mong muốn thực hiện lập đề nghị xử lý được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

8.Cán bộ QLTS mong muốn tính hao mòn được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

 

2.Nghiệp vụ thay đổi

1.Cán bộ QLTS mong muốn bổ sung thông tin Năm ghi tăng khi chọn tài sản ghi giảm để tránh chọn nhầm tài sản cùng tên, cùng nguyên giá