Cán bộ QLTS mong muốn in báo cáo Hiển thị chi tiết tài sản theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R63 >

Cán bộ QLTS mong muốn in báo cáo Hiển thị chi tiết tài sản theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên các báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định in tại đơn vị, cho phép người dùng tùy chọn Hiển thị chi tiết tài sản theo lô hoặc hiển thị chung thành một dòng tài sản lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

 

Hướng dẫn chi tiết

 

Đăng nhập vào chương trình QLTS.VN. Vào menu Báo cáo\Báo cáo theo chế độ kế toán\Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ. Nhấn Xem báo cáo

Trên màn hình sẽ hiển thị bảng Tham số báo cáo như sau

 

tham so bc tang giam

 

Để tài sản theo lô hiển thị các dòng tài sản chi tiết trên báo cáo, tích chọn vào In chi tiết theo từng tài sản + In chi tiết từng tài sản theo lô

Báo cáo in ra sẽ hiển thị như sau

 

bao cao trang 1

 

bao cao trang 2

 

 

 

Để tài sản theo lô hiển thị chung thành một dòng tài sản lô, BỎ tích chọn In chi tiết từng tài sản theo lô

 

bao cao k hien thi lo chi tiet