Cán bộ QLTS mong muốn tính hao mòn được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R63 >

Cán bộ QLTS mong muốn tính hao mòn được tài sản khai báo theo lô để đáp ứng được đúng nghiệp vụ QLTS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng tính hao mòn tài sản cho phép tính hao mòn cho các tài sản theo lô giống như một tài sản thông thường

 

Hướng dẫn chi tiết

 

Đăng nhập vào chương trình QLTS.VN. Vào màn hình chức năng Tính hao mòn, nhấn Thêm

Trên giao diện Thêm tính hao mòn, ngoài các tài sản thông thường khác, các tài sản theo lô đáp ứng đủ điều kiện (đang sử dụng, chưa ghi giảm) sẽ được phần mềm tự động lấy lên trên chứng từ tính hao mòn

 

tinh HM ts theo lo

 

Để loại bỏ 1 lô tài sản khỏi chứng từ tính hao mòn, nhấn nút nut xoa tại dòng đại diện của lô tài sản.

Nhấn Cất để lưu lại chứng từ.