Mẫu số 09a-CK-TSC – Công khai tình hình đầu tư, mua sắm, giao, thuê tài sản công

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo công khai >

Mẫu số 09a-CK-TSC – Công khai tình hình đầu tư, mua sắm, giao, thuê tài sản công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 09a-CK-TSC là báo cáo dùng để công khai tình hình đầu tư, mua sắm tài sản tại đơn vị và nộp lên cơ quan chủ quản.

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Nộp trước ngày 31/01 hàng năm

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo thường lập cho cả năm.

Báo cáo chỉ có số liệu khi có tài sản ghi tăng trong năm.

Để báo cáo phân loại chính xác, khi Khai báo tài sản cần đầy đủ các thông tin sau:

oTài sản cần khai báo chính xác phương thức hình thành tài sản

QLTS_R111_14

oTài sản cần khai báo đầy đủ thông tin tại tab “Thông tin kê khai”

QLTS_R111_16

oTài sản cần khai báo đầy đủ thông tin tại tab “Thông tin công khai”.

QLTS_R111_15