Báo cáo công khai

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 >

Báo cáo công khai

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn cách lấy số liệu trên các báo cáo công khai:

Mẫu số 09a-CK-TSC – Công khai tình hình đầu tư, mua sắm, giao, thuê tài sản công

Mẫu số 09b-CK-TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Mẫu số 09c-CK-TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Mẫu số 09d-CK-TSC – Công khai tình hình xử lý tài sản công

Mẫu số 09đ-CK-TSC – Công khai tình hình khai thác, xử lý tài sản công

Mẫu số 10a-CK-TSC – Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công

Mẫu số 10b-CK-TSC – Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công

Mẫu số 10c-CK-TSC – Công khai tình hình xử lý tài sản công

Mẫu số 10d-CK-TSC – Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công