Mẫu số 10d-CK-TSC – Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 > Báo cáo công khai >

Mẫu số 10d-CK-TSC – Công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Mẫu số 10d-CK-TSC là báo cáo tổng hợp tình hình khai thác tài sản công gửi cơ quan chủ quản

2. Hướng dẫn chi tiết

Thời điểm nộp báo cáo: Nộp trước ngày 31/01 hàng năm

Các điểm cần lưu ý khi nộp báo cáo:

Báo cáo thường lập cho cả năm

Để báo cáo phân loại tài sản chính xác, cần khai báo thông tin tại tab “Thông tin kê khai”

QLTS_R111_16