Báo cáo kê khai

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cách lấy số liệu lên các báo cáo kê khai theo TT 144 >

Báo cáo kê khai

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn cách lấy số liệu trên các báo cáo kê khai:

Mẫu số 04a-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mẫu số 04b-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Mẫu số 04c-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai tài sản cố định khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị (ngoài trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô)

Mẫu số 06b-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Mẫu số 06c-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô

Mẫu số 06d-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về tài sản cố định khác

Mẫu số 07-ĐK-TSC – Báo cáo kê khai xóa thông tin về tài sản trong cơ sở dữ liệu

Mẫu số 08a-ĐK-TSC – Báo cáo tổng hợp hiện trạng sử dụng tài sản công

Mẫu số 08b-ĐK-TSC-Báo cáo tổng hợp tình hình tăng, giảm tài sản công