Bổ sung biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đặc thù Hà Nội

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R124 >

Bổ sung biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo đặc thù Hà Nội

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS in được biểu mẫu báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

2. Chi tiết thay đổi

Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị.

Chọn Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. BC tinh hinh-01

Chọn thời gian in báo cáo.

3. BC tinh hinh-02

Nhấn Đồng ý.

3. BC tinh hinh-03