Cập nhật báo cáo đặc thù Sở tài chính Hà Nội cho đơn vị cấp dưới

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R124 >

Cập nhật báo cáo đặc thù Sở tài chính Hà Nội cho đơn vị cấp dưới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS đặc thù Sở tài chính Hà Nội in được báo cáo cho đơn vị cấp dưới.

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan hành chính sự nghiệp

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng ô tô tại cơ quan hành chính sự nghiệp

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

2. Chi tiết thay đổi

hmtoggle_plus1Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan hành chính sự nghiệp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị.

2. Chọn Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà, đất tại cơ quan hành chính sự nghiệp.

4. BC dat nha HCSN-01

3. Chọn thời gian in báo cáo.

4. BC dat nha HCSN-02

4. Nhấn Đồng ý.

4. BC dat nha HCSN-03

hmtoggle_plus1Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng ô tô tại cơ quan hành chính sự nghiệp

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị.

2. Chọn Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng ô tô tại cơ quan hành chính sự nghiệp.

4. BC O TO HCSN-01

3. Chọn thời gian in báo cáo.

4. BC O TO HCSN-02

4. Nhấn Đồng ý.

4. BC O TO HCSN-03

hmtoggle_plus1Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị.

2. Chọn Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

4. BC KHAC-01

3. Chọn thời gian in báo cáo.

4. BC KHAC-02

4. Nhấn Đồng ý.

4. BC KHAC-03