Theo dõi định mức TSCĐ theo QĐ 50/2017/TT-TTg

Navigation:  Lịch sử phát triển > Phiên bản R124 >

Theo dõi định mức TSCĐ theo QĐ 50/2017/TT-TTg

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp cán bộ QLTS theo dõi định mức TSCĐ theo QĐ 50/2017/TT-TTg.

2. Chi tiết thay đổi

hmtoggle_plus1Khai báo loại định mức tài sản

1. Vào menu Danh mục\Loại định mức tài sản.

2.1 Loai dinh muc TS-01

2. Nhấn Lấy từ DM loai tài sản.

3. Tích chọn 1 hoặc nhiều tài sản mang sang danh mục định mức. Nhấn Đồng ý.

2.1 Loai dinh muc TS-02

4. Có thể sửa lại loại định mức bằng cách kích đúp chuột vào tài sản. Sau khi sửa lại các thông tin, nhấn Cất.

2.1 Loai dinh muc TS-03

hmtoggle_plus1Khai báo danh mục Chức vụ/chức danh

1. Vào menu Danh mục\Chức vụ chức danh.

2. Nhấn Thêm.

2.2 Dinh muc TS-CVCD-01

3. Khai báo Mã chức vụ/chức danh, Tên chức vụ/chức danh, Ghi chú.

2.2 Dinh muc TS-CVCD-02

4. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Khai báo thông tin Chức vụ/chức danh cho người sử dụng

1. Vào menu Danh mục\Người sử dụng.

2. Nhấn Thêm để thêm mới hoặc Sửa để sửa lại thông tin người sử dụng.

2.3 Dinh muc TS-NSD-01

3. Chọn Chức vụ/chức danh cho người sử dụng.

2.3 Dinh muc TS-NSD-02

4. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Cập nhật định mức cho loại tài sản

1. Vào menu Danh mục\Loại định mức tài sản.

2. Chọn tài sản cần cập nhật định mức. Nhấn Cập nhật định mức.

2-dinh muc TS-00

3. Khai báo Định mức tài sản:

Dùng chung: Định mức (số lượng), Đơn giá tối đa (số tiền/1 tài sản).

2-dinh muc TS-01

Phòng ban làm việc: nhấn Thêm để khai báo.

2-dinh muc TS-02

Chức vụ/Chức danh: nhấn Thêm để khai báo.

2-dinh muc TS-03

4. Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Chọn loại định mức tài sản cho tài sản

1. Vào menu Tài sản.

2. Kích đúp chuột vào tài sản cần sửa thông tin loại định mức tài sản.

3. Chọn tab Thông tin khác.

4. Chọn Loại định mức tài sản.

2.4 Dinh muc TS-01

5. Nhấn Cất và đóng.

hmtoggle_plus1Cấp trên in báo cáo đối chiếu tài sản thực tế so với định mức

- Báo cáo Báo cáo tình hình máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị.

2. Kích đúp chuột vào Báo cáo tình hình máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến.

2.5 In bao cao-01

3. Chọn thời gian in báo cáo. Nhấn Đồng ý.

2.5 In bao cao-02

4. Báo cáo được in như sau:

2.5 In bao cao-03

- Báo cáo tình hình máy móc, thiết bị chuyên dùng.

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo quản trị.

2. Kích đúp chuột vào Báo cáo tình hình máy móc, thiết bị chuyên dùng.

2.6 In bao cao-01

3. Chọn thời gian in báo cáo.

2.6 In bao cao-02

4. Báo cáo được in như sau:

2.6 In bao cao-03