Phiên bản R83

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R83

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R83        

 

Nghiệp vụ thay đổi

 

Chuẩn hóa các trường thông tin cần kê khai trên phần mềm QLTS khớp với Phần mềm ĐKTS của Cục Quản lý Công sản

 

Tiện ích

 

Cán bộ quản lý tài sản muốn các thông tin về tài sản nhà nước được kê khai đầy đủ để thực hiện trao đổi thông tin với ĐKTS thành công