Thêm/Sửa đề nghị xử lý tài sản theo lô

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Tài sản > Khác > Đề nghị xử lý >

Thêm/Sửa đề nghị xử lý tài sản theo lô

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

Cho phép lập và quản lý các giấy đề nghị xử lý tài sản tại đơn vị, các tài sản được kê khai khi nhập đề nghị xử lý sẽ được lên báo cáo danh mục tài sản nhà nước đề nghị xử lý.

QLTS_R110_Huong_dan_su_dung_007

Cách thao tác

Thêm

- Để thêm mới giấy đề nghị xử lý tài sản, tại màn hình danh sách kích chuột vào biểu tượng Them_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Thêm

- Trên màn hình Thêm Đề nghị xử lý tài sản, nhập các thông tin như: Ngày lập, Số phiếu, Ngày xử lý, Bộ phận đề nghị, Trạng thái của phiếu đề nghị xử lý

- Tại phần thông tin tài sản:

+ Nhập thông tin của tài sản đề nghị xử lý để nhập thông tin tài sản cần xử lý

+ Nhấn Chọn tài sản theo lô để thêm mới lô tài sản đề nghị xử lý trên phiếu đề nghị xử lý

+ Chọn tài sản từ danh sách tài sản, chọn Hình thức xử lý theo quyết định, nhấn Đồng ý

de_nghi_xu_ly_TS_lo1

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm để lưu giấy đề nghị xử lý vừa lập đồng thời thêm mới giấy đề nghị xử lý khác, hoặc chọn Cất và Đóng để lưu giấy đề nghị xử lý và đóng hộp thoại Thêm Đề nghị xử lý

Sửa

- Để sửa thông tin trên giấy đề nghị xử lý đã lập, tại màn hình danh sách chọn giấy đề nghị xử lý cần sửa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Sua_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Sửa

- Trên hộp thoại Sửa Đề nghị xử lý, thay đổi các thông tin cần sửa

- Nhấn nút Cất chọn Cất và Thêm, hoặc chọn Cất và Đóng

Xóa

- Để xóa giấy đề nghị xử lý, tại màn hình danh sách chọn giấy đề nghị xử lý cần xóa, sau đó kích chuột vào biểu tượng Xoa_03 trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải chọn Xóa

- Xác nhận xóa giấy đề nghị xử lý trên hộp thoại thông báo