Xem danh sách đơn vị chưa khai báo tài sản

Navigation:  Hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm > Menu Báo cáo > Đối với đơn vị tổng hợp >

Xem danh sách đơn vị chưa khai báo tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chức năng

- Cho phép đơn vị cấp trên theo dõi danh sách các đơn vị chưa thực hiện khai báo tài sản

- Đồng thời tại đây, NSD có thể xuất khẩu danh sách này ra excel

danh sach dv chua khai bao tai san