Hướng dẫn cách tính hao mòn cho các tài sản vô hình khi chuyển đổi theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp >

Hướng dẫn cách tính hao mòn cho các tài sản vô hình khi chuyển đổi theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề: Đơn vị sau khi thực hiện chuyển đổi tài sản vô hình theo Thông tư 45/2018/TT-BTC thì không lấy lên các chứng từ hao mòn nữa

Nguyên nhân: Hiện tại theo quy định tại thông tư 45/2018/TT-BTC, số năm sử dụng và tỷ lê hao mòn của tài sản cố định vô hình sẽ do các Bộ, Tỉnh quy định. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại chưa ghi nhận được thông tin Bộ hay Tỉnh nào ban hành danh mục tài sản cố định vô hình áp dụng cho các Tỉnh do đó phần mềm chưa cập nhật tỷ lệ hao mòn cho các tài sản cố định vô hình.

Cách khắc phục: Trong trường hợp khách hàng vẫn muốn tính hao mòn cho các loại tài sản cố định vô hình thì anh/chị thực hiện như sau:

* Đơn vị đã thực hiện chuyển đổi theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Đối với những đơn vị đã thực hiện chuyển đổi tài sản cố định vô hình theo thông tư 45/2018/TT-BTC mà vẫn muốn tính hao mòn cho các tài sản này thì anh/chị thực hiện như sau:

Vào menu Tài sản\Cập nhật thông tư 45/2018/TT-BTC \Hủy bỏ chuyển loại tài sản

Thực hiện Hủy chuyển đổi với loại tài sản vô hình đó

Sau đó vào menu Danh mục\Loại tài sản

Chọn loại tàn sản vô hình, nhấn Sửa.

Nhập thông tin Tỷ lệ hao mòn và Số năm sử dụng cho tài sản, nhấn Cất

R111_cau_hoi_thuong_gap_001

Thực hiện chuyển đổi lại tài sản theo Thông tư 45

Cuối cùng anh/chị thực hiện lập chứng từ Tính hao mòn cho tài sản.

* Đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Đối với những đơn vị chưa chuyển đổi tài sản cố định vô hình theo thông tư 45/2018/TT-BTC mà muốn tính hao mòn cho các tài sản này thì anh/chị thực hiện như sau:

Vào menu Danh mục\Loại tài sản

Chọn loại tàn sản vô hình, nhấn Sửa.

Nhập thông tin Tỷ lệ hao mòn và Số năm sử dụng cho tài sản, nhấn Cất

R111_cau_hoi_thuong_gap_001

Thực hiện chuyển đổi tài sản theo Thông tư 45

Cuối cùng anh/chị thực hiện lập chứng từ Tính hao mòn cho tài sản.