Hướng dẫn in báo cáo cuối năm

Navigation:  Các câu hỏi thường gặp >

Hướng dẫn in báo cáo cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Hướng dẫn kế toán các bước để in báo cáo cuối năm:

hmtoggle_plus1Hướng dẫn các thao tác trước khi in báo cáo cuối năm

Trước khi in báo cáo cuối năm, cán bộ QLTS thực hiện kiểm tra và nhập các chứng từ phát sinh trong năm. Cụ thể như sau:

1. Khai báo đầy đủ thông tin Loại hình đơn vị, Phân loại đơn vị: vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị.

R121-1-1-quy trinh-01

2. Nhập các phát sinh về Tài sản trong năm:

Nếu trong năm có biến động ghi tăng tài sản thì phải khai báo và ghi tăng tài sản.

- Nhập khẩu danh sách tài sản nếu đơn vị có nhiều tài sản cần nhập khẩu nhanh vào chương trình. Xem hướng dẫn tại đây.

- Khai báo và ghi tăng tài sản. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Khi khai báo tài sản lưu ý nhập đầy đủ thông tin Hiện trạng sử dụng cho các tài sản để lên báo cáo đúng.

R121-1-1-quy trinh-02

Nếu trong năm có thay đổi thông tin tài sản thì phải khai báo trên phần mềm. Xem hướng dẫn tại đây.

Nếu trong năm có điều chỉnh về tài sản thì thực hiện lập chứng từ Đánh giá lại. Xem hướng dẫn tại đây.

Nếu trong năm có điều chuyển tài sản từ phòng ban này sang phòng ban khác thì thực hiện lập chứng từ Điều chuyển. Xem hướng dẫn tại đây.

Nếu trong năm có ghi giảm tài sản thì thực hiện lập chứng từ Ghi giảm. Xem hướng dẫn tại đây.

Lập chứng từ trích khấu haotính hao mòn tài sản.

Lập chứng từ kiểm kê cho tất cả các bộ phận sử dụng. Xem hướng dẫn tại đây.

3. Nhập các phát sinh về Công cụ dụng cụ trong năm:

Nếu trong năm có biến động ghi tăng CCDC thì phải khai báo và ghi tăng công cụ dụng cụ.

- Nhập khẩu danh sách công cụ dụng nếu đơn vị có nhiều công cụ dụng cụ cần nhập khẩu nhanh vào chương trình. Xem hướng dẫn tại đây.

- Chuyển công cụ dụng cụ từ phần mềm Mimosa vào QLTS. Xem hướng dẫn tại đây.

- Khai báo và ghi tăng công cụ dụng cụ. Xem hướng dẫn tại đây.

Nếu trong năm có điều chuyển công cụ dụng cụ từ phòng ban này sang phòng ban khác thì lập chứng từ Điều chuyển. Xem hướng dẫn tại đây.

Nếu trong năm có phân bổ công cụ dụng cụ thì thực hiện lập chứng từ Phân bổ. Xem hướng dẫn tại đây.

Lập chứng từ kiểm kê cho tất cả các bộ phận sử dụng. Xem hướng dẫn tại đây.

Nếu trong năm có ghi giảm công cụ dụng cụ thì thực hiện lập chứng từ Ghi giảm. Xem hướng dẫn tại đây.

hmtoggle_plus1Hướng dẫn in báo cáo cuối năm

1.Sau khi nhập đầy đủ các chứng từ phát sinh trong năm, cán bộ QLTS in các báo cáo cuối năm bằng cách vào menu Báo cáo\Báo cáo.

2.Kích đúp chuột vào các báo cáo cần in.

3.Kiểm tra các báo cáo xem có chênh lệch hay sai sót không.

R121-2-bao cao doi chieu-10

hmtoggle_plus1Hướng dẫn gửi báo cáo cho cấp trên

Sau khi in các báo cáo cuối năm và không phát hiện chênh lệch thì thực hiện gửi cho đơn vị cấp trên bằng cách:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo. Chọn tab Báo cáo gửi đơn vị cấp trên.

R121-2-bao cao doi chieu-11

2. Nhấn Lập báo cáo. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.