- B -

Báo cáo gửi đơn vị cấp trên

Bảo dưỡng tài sản

Bộ phận sử dụng tài sản

- C -

Chọn Vai trò

Chứng từ đánh giá lại tài sản

Chứng từ ghi giảm tài sản

Chứng từ kiểm kê tài sản

- D -

Danh sách báo cáo

Danh sách báo cáo đơn vị cấp dưới gửi lên

Danh sách bộ lọc

Danh sách CCDC

Danh sách tài sản

Đánh giá lại

Đăng nhập

Đề nghị trang cấp

Đề nghị xử lý

Điều chuyển

IconĐiều chuyển
IconĐiều chuyển

Đổi mật khẩu

IconĐổi mật khẩu
IconSao lưu dữ liệu

Đổi thông tin cá nhân

Đơn vị trực thuộc

- G -

Ghi giảm

IconGhi giảm
IconGhi giảm

Ghi tăng

IconGhi tăng
IconGhi tăng

- K -

Kế hoạch mua sắm

Kiểm kê

IconKiểm kê
IconKiểm kê

Khách hàng/Nhà cung cấp

Khai thác tài sản

- L -

Lập báo cáo

Lập báo cáo tổng hợp

Loại CCDC

Loại tài sản

- N -

Nguồn kinh phí

Người sử dụng

Nhập khẩu danh sách CCDC

Nhập khẩu danh sách tài sản

- P -

Phân bổ

Phân quyền

- Q -

Quản lý người dùng

Quyết định trang cấp tài sản

IconQuyết định trang cấp tài sản
IconDự án

- S -

Sử dụng tài sản

- T -

Tính hao mòn

Tổng hợp báo cáo

Tùy chọn

Thay đổi thông tin

Thêm mới tài sản

Thêm người dùng

Thêm vai trò

Thêm/Sửa bộ lọc

Thêm/Sửa CCDC

Thêm/Sửa Chứng từ ghi giảm

Thêm/Sửa Chứng từ phân bổ

Thêm/Sửa Đề nghị trang cấp tài sản

Thêm/Sửa Đề nghị xử lý

Thêm/Sửa Kế hoạch mua sắm tài sản

Thêm/Sửa Phiếu kiểm kê

Thêm/Sửa Sử dụng tài sản

Thông tin liên hệ

Trích khấu hao

- V -

Vai trò quyền hạn

- X -

Xác nhận báo cáo gửi lên từ đơn vị cấp dưới

Xuất khẩu danh sách tài sản